dilluns, 27 de febrer de 2012

Un estudi profund sobre el delme a les parròquies del bisbat de Girona


Elvis MALORQUÍ, El Llibre Verd del bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, Diputació de Girona, Girona, 2011, 580 pàgs.
L'any 1362, el bisbe de Girona va encarregar la confecció d'un inventari dels feus episcopals i dels delmes de tota la diòcesi. L'objectiu bàsic era conèixer qui eren els titulars laics dels delmes i el valor aproximat d'aquestes rendes. Com assenyala l'autor: aquest Llibre Verd, que no s'acabà de redactar fins a l'any 1371, esdevé un molt bon retrat del significat del delme a les més de 400 parròquies del bisbat de Girona.
El llibre inclou una primera part on hi ha un estudi ampli sobre el delme en la historiografia catalana (p. 19-46). A continuació, es descriu el Llibre verd i el seu contingut. L'apartat quart d'aquesta introducció és dedicat a l'estudi del delme al bisbat de Girona: els productes sotmesos a delme, la partició del delme, el valor econòmic dels delmes majors, els perceptors dels delmes majors, els delmes menors, els delmes dels novals, les primícies, i el bisbe de Girona com a senyor dels delmadors. Després de les conclusions d'aquesta primera part, s'entra en la segona part del volum (p. 221) que correspon a la transcripció del 'Llibre verd dels feus'. Al final, hi ha els índexs. Cal assenyalar la quantitat de mapes precisos i acurats que trobem en aquest llibre.